Referat af generalforsamling i T-Lounge Society d. 27/10 2015

Referat af generalforsamling i T-Lounge Society d. 27/10 2015

Tilstede: Malene, David, Trine, Charlotte, Peter og Erik.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af ordførende i ulige år
  7. Valg af kasserer i lige år
  8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (1 i lige år og 2 i ulige år)
  9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
  10. Eventuelt

 

Ad. 1 David blev valgt som dirigent, Erik som referent. Det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad. 2 Beretningen blev tegnet og fortalt af Malene. I den forbindelse skal det nævnes, at i forhold til det kommende arrangement, Den Internationale Transmindedag d. 20/11, vil Peter gerne stå for pr-arbejdet. Beretningen blev godkendt uden kommentarer.

Ad. 3 Regnskabet blev gennemgået af Malene. Der var ingen bemærkninger og det blev derfor godkendt.

Ad. 3.1 David fremlagde bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, her i blandt forslag om et årligt medlemskontingent. Generalforsamlingen besluttede at fastsætte det årlige kontingent til 40 kr. Andre vedtægtsændringer blev godkendt uden kommentarer.

Ad. 4 Budgettet blev godkendt enstemmigt. I det kommende år vil Peter og Malene udarbejde et forslag til et crowd-funding projekt.

Ad. 5 Der var ingen indkomne forslag.

Ad. 6 Vi valgte at se bort fra valg af en ordførende, da foreningen kan blive uarbejdsdygtig med kun én ordførende.

Ad. 7 Malene blev valgt som kasserer. Valget af revisor blev udskudt til næste generalforsamling, idet regnskabsåret ikke pt. er endt. Opgaven blev herefter uddelegeret til bestyrelsen

Ad. 8 David og Erik blev valgt som bestyrelsesmedlemmer.

Ad. 9 Der var ingen af de tilstedeværende, som ønskede at stille op som suppleant.

Ad. 10 Der var ingen punkter under evt.

About the Author

Malene Andreasen
Projektleder T-lounge Society

Be the first to comment on "Referat af generalforsamling i T-Lounge Society d. 27/10 2015"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*