Vedtægter for Foreningen T-LOUNGE SOCIETY


§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er T-Lounge Society. Foreningen har hjemsted, Onkel Dannys Plads 1, 1711 København V Foreningen er stiftet den 05.9.2013.

 

§2 Formål

T-Lounge Society er en almennyttig/frivillig forening for transpersoner og deres vennner. T-Lounge Society har til formål at gøre opmærksom på rettigheder og vilkår for transkønnede i Danmark gennem sociale og kulturelle aktiviteter. Foreningen arrangerer bla. Cafe-events, fester, seminarer og kønspolitiske debatter. 
T-lounge Society er selvorganiserende og skal udvikle sig løbende og tilpasse sine aktiviteter til medlemmernes behov og ønsker.

 

§3 Medlemmer

Som medlem kan optages enhver, der anmoder om medlemskab, og som kan tilslutte sig foreningens formål. Medlemsskab af T-Lounge Society løber over et år og kontingentet fastlægges på den ordinære generalforsamling. Fra medlemmmer skal vi have det fulde navn samt mailadresse. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.

 

§4 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter eller andre gældende, offentliggjorte bestemmelser eller hvis medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse, som eksklusion, har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion kan medlemmet kræve (såfremt der er opbakning fra minimum 5 andre medlemmer) at sagen afgøres på en ekstraordinær generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. For at vedtage en eksklusion kræves der af generalforsamlingen samme stemmemajoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

 

§5 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel på foreningens website, samt ved udsendelse af e-mails til medlemmerne.

Alle medlemmer har stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Vedr. foreningens opløsning henvises til §9.

Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag offentliggøres ved opslag på foreningens website, sammen med dagsorden og regnskab senest en uge før generalforsamlingen. Regnskabet opstilles af kasserer og påtegnes af kasserer samt revisor.

En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år til godkendelse
  6. Valg af kasserer i lige år
  7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år og 2 i ulige år)
  8. Valg af revisor og evt. suppleanter
  9. Eventuelt

 

§6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§7 Bestyrelsen

Alle medlemmer er valgbare til bestyrelsen.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

Bestyrelsen består af en kasserer og yderligere 3 medlemmer, der alle vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, mens kassereren og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år plus evt. suppleanter.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og der skal føres referat over bestyrelsens forhandlinger. Bestyrelsen skal tilse, at referater og øvrige dokumenter, der vedrører foreningen, arkiveres på forsvarlig vis.

Foreningen tegnes af bestyrelsen og i økonomiske anliggender af kassereren.

 

§8 Hæftelse

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller den af generalforsamlingen nedsatte bestyrelse nogen personlig hæftelse for de for foreningen påhvilende forpligtelser. Foreningen hæfter alene ved sin indeværende formue.

 

§9 Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen skal senest den 1. april afgive regnskab og dokumentation for det forudgående år og status pr. 31.12.

Driftsregnskab og status, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse, skal være forsynet med kasserens og en revisorens underskrift.

 

§10 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de tilstedeværende stemmer for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal medlemmer der er til stede. Ved opløsning tilfalder eventuel formue almennyttige eller kulturelle formål efter generalforsamlingens beslutning.

 

Således vedtaget på T-Lounge Societys generalforsamling, den 25/5 2016

About the Author

Malene Andreasen
Projektleder T-lounge Society